February 9: 5th Sunday in Epiphany (Morning Prayer) – Rev. Hall Kirkham